"Вярвам в единната обща сила на човешкия род,
за да твори добро.
"  - Христо Ботев

Developed by JoomVision.com

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ГОДИШЕН ПЛАН

                                    на училището за учебната 2011/2012 година

 
Раздел І

            Общи положения: Основно училище “Христо Ботев” има 125 годишна история с богати традиции и постижения. На 1 ноември 2011 година училището достойно отбеляза този забележителен юбилей.

       Цялостната дейност през учебната 2010/2011 г. протече съгласно нормативните документи и залегналите в годишния план на училището задачи. В училището се обучаваха 176 ученици, разделени в 8 паралелки.

Постигнатите добри резултати от УВР са благодарение на създадените много добри условия за провеждане на учебно-възпитателен процес. Постигнати бяха добри резултати в следните направления:

 

Ø     Обхванати са всички ученици, подлежащи на задължително обучение;

Ø     Общият успех на училището е много добър 4.58;

Ø     Акцентираше се върху индивидуалната работа с отличните ученици; като в резултат на това бяха постигнати много добри резултати ;

Ø     Работеше се целенасочено с децата от ромски произход, за тяхното задържане, развитие и   социализация ;

Ø     Резултатите от външното оценяване в VІІ клас бяха добри, нямаше нито една слаба оценка по БЕЛ и по математика; четири ученици бяха приети в специализирани паралелки в средните училища; 

Ø     От завършилите осмокласници всички продължават образованието си;

Ø     Няма ученици с неизвинени отсъствия над допустимите.

Ø     Постигнати бяха значими успехи в спорта – завоювани са сребърни и златни медали на републиканското първенство по лека атлетика.

Ø     Разработени и спечелени са 3 проекта:

-         „С грижа за всеки ученик” от НП „Училището – желана територия” – по Модул3.3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – по математика с ученици от VІ клас;

-         По програма: „Намаляването на отпас(дането на ромските ученици”;

-         „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален утап от Националната програма „Училището – желана територия”. Със средствата по този проект се обзавежда кабинет за занимания по интереси за учентиците от І и ІІ клас.

Учителският колектив има възможности да решава възникналите проблеми. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВР.

Необходимо е:

§          Да се усъвършенствува квалификационната дейност на учителите;

§          Да се повиши взискателността и отговорността по опазване на училищната собственост;

§          Да се търсят нови подходи за приобщаване на родителите към училищния живот;

§      Да се засилят превантивните мерки и превантивната работа със застрашени ученици, за да не се допускат нарушения на Правилника на училището и Наредба № 1 за обществения ред.;

§      Да се провежда политика за борба с дискриминацията във всичките и форми;

§      Да се разработват и печелят проекти за допълнително финансиране на училището.

 
Раздел ІІ
1.     Мисия на училището:

Обучение и възпитание според държавните образователни изисквания, възпитание в духа на демократичните ценности, овладяване на общите закономерности на човешкото познание, развитие на индивидуалните качества и стимулиране на творческите заложби.

2. Визия на училището – утвърждаване на авторитета на училището като средищно, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели, знания и личностни умения, нагласа за продължаване на образованието в по-горна степен. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив, прилагане на творчески подход в осъществяването на УВП.

3.Цели на училището:

o       Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа;

o       Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие;

 
А. Анализ на състоянието :

            ОУ „Христо Ботев”” – с. Чомаковци е средищно училище, обявено с Постановление №84/06.04.2009 г., обнародвано в ДВ от 17.04.2009 г. То е едно от най-модерните училища в Община Червен бряг. Училището разполага с компютърен кабинет, библиотека и столова.

През изминалата учебна година в училището беше извършен частичен ремонт.

 Разработени и спечелени са 3 проекта:

-         „С грижа за всеки ученик” от НП „С грижа за всеки ученик” – по Модул 3.3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – по математика с ученици от VІ клас;

-         По програма: „Намаляването на отпадането на ромските ученици” проект „Фолклор на етносите – ромски фолклор”;

-         „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап от Националната програма „Училището – желана територия”. Със средствата по този проект се обзавежда кабинет за занимания по интереси за учентиците от І и ІІ клас.

       През 2011/2012 година в училището ще учат 170 ученици от четири      населени места: с. Чомаковци,  с.Лепица, с.Девенци и с. Сухаче.

       В училището работят квалифицирани учители, от които осем с висше    образование и шест с полувисше.

      В училището е сформирана комисия по БДП, чиито членове са завършили    курс за формиране на специфични умения за работа в училищни комисии    по      БДП.

В ОУ”Христо Ботев” са изградени комисии в помощ на управлението на  различните дейности.

 

Б. Стратегия в развитието:

 Настоящето и бъдещето на училището зависят в най-голяма степен от    демографското и икономическото състояние на селото, общината и района.

1.Основна задача за всички трябва да бъде утвърждаване облика на училището, целенасочена работа за понататъшното издигане на авторитета му чрез:

·        Повишаване на квалификацията на учителите чрез самоподготовка, задълбочена работа в МО, участие в квалификационни форми от регионален и национален мащаб

Срок: през годината

Отг.: учителите

·        Хуманизиране на училището – известно е, че отношението на всяко общество към децата е един от висшите критерии за цивилизованост. В развитите страни децата са висша ценност и перспективно капиталовложение. За целта:

Ø                 ученикът да бъде в центъра на цялостната училищна дейност

Срок: постоянен

Отг.: учителите

Ø                 целенасочена работа с децата от етническите малцинства, които са около 60 % от всички ученици

Срок: постоянен

Отг.: кл. ръководители

·        Обогатяване на МТБ – обзавеждане на кабинет за занимания по интереси в ПИГ – І И ІІ клас 

Срок: м. Юли- август

Отг.: директорът

·        Дейността на УН е насочена към решаване на проблемите по материално-финансовото състояние на училището и обогатяване на МТБ.

Срок: постоянен

Отг.: директорът

2.     Приоритет в дейността на училището.

 включване на учениците в различни дейности задостойно представяне на училището;

 повишаване на знанията на учениците за училището, за живота и делото на неговия патрон, за родния край;

                  популяризиране на националните и европейски ценности и символи;

                 формиране на умения за работа в екип чрез различните форми на                     извънкласна дейност;

   акцентиране върху подготовката на учениците по български език;

  интегриране на учениците от другите населени места и изграждане на чувство за принадлежност към училището;

  подобряване на вътрешно-училищната квалификационна и методическа работа;

  привличане и ангажиране на родителите при решаване на             училищните  проблеми;

  издигане авторитета на УН като орган, подпомагащ цялостната           учебно- възпитателна работа.

 

   Раздел ІІІ 

Дейност на училището за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства.

                   Учениците от етнически малцинства в училището са 90, което е 60% от общия брой ученици.

          Дейността на ОУ “ Христо Ботев “ е свързана с интегрирането на учениците от етнически произход . Съобразена е с националния проект за реформиране на образователната система и за осигуряване на качествено образование на всички деца в Република България, основаващ се на:

-         Международния пакт за граждански и политически права;

-         Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация;

-         Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието;

-         Рамковата конвенция за защита на националните малцинства;

-         Декларацията за правата на лица, принадлежащи към национални, етнически, религиозни или езикови малцинства;

-         Закона за защита срещу дискриминацията;

-         Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество;

-         Световната програма на ЮНЕСКО и ООН “Образование за всички“

-         Целите и задачите на “ Десетилетието на ромското включване: 2005 / 2015 година ”.  

     В основата на работата с учениците от етнически произход е подобряването на училищната среда като цяло. 

     В тази връзка е и участието на училището като партньор по Програмата „Намаляване на отпадането на ромските ученици”. За целта са сформирани две групи по СИП – „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор” в две целеви групи - с ученици от ІІ – ІV клас и с ученици от V- VІІІ клас.

1. Цели

-     Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства;

-     Съхраняване и развитие на културната им идентичност;

-     Създаване на предпоставки за успешна социализация;

-     Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите, създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство;

-     Подкрепяне процеса на интеграция чрез привличане, включване и успешно задържане на учениците от етническите малцинства в училище и повишаване възможността те да преминават в по – горна образователна степен;

-     Поощряване на учениците от етническите малцинства да продължат образованието си след осми клас;

-     Формиране на подходящ социално – психологически климат.

2.    Направления относно повишаване нивото и качеството на образованието на учениците от етнически произход

-     Пълен обхват на учениците от етнически произход, подлежащи на задължително обучение

-     Привличане на родителите в училищния живот;

-          Проучване на интересите, проблемите на учениците и намеренията им за бъдещето;

-     Участие на учениците в цялостния живот на училището – конкурси, изложби, общоучилищни тържества и спортни изяви.

Раздел ІV 

         Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетните

1. Дейности за постигане на добри резултати от УВП.

o       Изготвяне на годишните тематични разпределения на учебното съдържание и на плановете на класните ръководители.

Срок: 15.09.2011 г.
Отг.: учителите

                  Преглед на училищната задължителна документация

Срок: 20.09.2011 г.

Отг.: учителите

o       Провеждане на тестове за установяване на входното равнище

Срок: 05.10.2011 г.

Отг.: учителите

o       Утвърждаване на училищни комисии в помощ на управлението и методически обединения

Срок: 14.09.2011 г.

Отг.: ПС

o       Изготвяне на плановете на училищните комисии и МО

Срок: 01.10.2011 г.

Отг.: председателите

o       Изготвяне на Списък – Образец № 1 за учебната 2011/2012 година

Срок: 23.09.2011 г.

Отг.: директор

o       Утвърждаване на училищния учебен план

Срок: 13.09.2011 г.

o       Определяне на учебните предмети за ЗИП в І - VІІІ клас

Срок: 14.09.2011 г.

Отг.: класните ръководители

o       Планиране на:

- необходимата училищна документация

- издирване на всички подлежащи ученици за първи клас, родени през 2005 г. и през първото полугодие на 2006 г.

Срок: 21.03.2012г.

Отг.: В. Георгиева, Н.Горанова,

            К.Тодорова, Д. Доков
 

o       Разработване на подходяща схема и график за дежурство на учители и ученици

Срок: 15.09.2011 г.

Отг.: Цв. Върбанова

директорът

o       Изготвяне на седмично разписание

Срок: 09.09.2011 г.

Отг.: комисия

o       Оформяне на подходящи кътове в класните стаи и коридори, посветени на патрона на училището.                            Срок: 31.10.2011 г.

Отг.: кл. ръководители

                 Худ. съвет

2.     Социално- битова и стопанска дейност.

 

 < Хигиенизиране на училищната база и получаване на санитарно разрешително за откриване на новата учебна година

Срок: 09.09.2011 г.

 < Осигуряване на здравословна храна в училищната столова, съгласно Наредба №37

                                                                    Срок: постоянен

 < Провеждане на профилактични медицински прегледи на учениците и учителите

Срок: 16.09.2011 г.; 30.12.2011г.

Отг.: кл. ръководители и директор

 < Осигуряване на необходимото количество гориво за зимния период

Срок: 30.10.2011 г.      

Отг.: Счетоводителят

 < Работа с всички ученици за създаване на нетърпимост към рушителите, с цел недопускане унищожаване на училищното имущество

Срок: постоянен

Отг.: учителите

3.     Честване на празници и училищни тържества

o                    Тържествено откриване на новата 2011/2012 учебна година

Срок: 15.09.2011 г.

Отг.: Л. Андреева, Д. Петрова

Б. Ангелова,

 о  Отбелязване на Световния ден на мира Срок: 21.09.2011 г.

                                                                            Отг. Б. Ангелова

  о  Почит пред паметта на патриарха на българската литература – рецитал на негови стихове                                                                                                                                                                                                 Срок: 21.09.2011 г.

                                                                    Отг. Л. Андреева

о      26 септември – международен ден на езиците

                                                                          Срок: 26.09.2011 г.

                                                                     Отг. М. Терзиева

o                   Тържество, посветено на Народните будители

Срок: 01.11.2011 г.

Отг.: худ.съвет

o                   Провеждане на общоучилищно коледно тържество

Срок: 23.12.2011 г.

Отг. худ. съвет

о       90 години от рождението на Блага Димитрова – рецитал по нейни стихове

                                                                          Срок: 09.01.2012 г.

                                                                     Отг. Л. Андреева
                  O       Тържество в памет на Васил Левски
                                                                                      Срок:19.02.2012 г.

                                                                                     Отг. Кр. Тодорова

                                                                                              Л. Андреева
 

o                   Провеждане на тържество в чест на Трети март – Национален празник на България

Срок: 03.03.2012г.

 Отг.: худ. съвет
 

o                    Празник на буквите “Вече съм грамотен”

Срок: 30.03.2012 г.

Отг.: Д. Петрова
          В. Тодоров

o           Провеждане на тържество в чест на 24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Срок: 24.05.2012 г.

Отг.: Худ. съвет

o                    Тържество по случай завършване на начална степен на основно образование

Срок: 31.05.2012 г.

Отг.: В. Георгиева

o                    Първи юни – Международен ден за защита на детето

Срок: 01.06.2012 г.

Отг.: МО на нач. учители     

O     Тържествено отбелязване на  патронния празник.
                                                                   Срок: 02.06. 2012 г.
                                                                   Отг. худ. съвет

o                   Тържествено закриване на учебната година и изпращане на осмокласниците

Срок: 15.06.2012г.

Отг.: Л. Андреева

4.     Провеждане на олимпиади по:

 

- математика – ІV – ти клас                       отг.: В. Георгиева

- математика – V – VІІІ кл.                        отг.: Цв.Върбанова

- бълг. език и литература – V – VІІІ кл.     отг.: Л. Андреева
- биология – VІІ-VІІІ кл.                                      отг.: Т.Димитрова

- химия – VІІ – VІІІ кл.                              отг.: Т.Димитрова

- история – VІ – VІІІ кл.                                      отг.: Б. Ангелова
 

5.     Организиране на изложби:

> 1 ноември- “Будители народни”

                                                          Срок: 30.10.2011 г.
                                                          Отг. Т.Петкова

Ø от предмети, характерни за българските коледни обичаи и традиции в родния край

                                                          Срок: 10.12.2011 г.
                                                          отг.: Т. Петкова и худ.съвет
 
Ø Делото на Апостола
                                                          Срок: 18.02.2012 г.
                                                          Отг.: В. Тодоров                                    
Ø “Бели и червени” – мартеници, изработени от учениците                  
                                                          Срок: 01.03.2012 г.

                                                          Отг.:   нач. у-ли

Ø Трети Март                
                                                          Срок: 01.03.2012 г.
                                                          Отг.: Т. Петкова
 
Ø “Не на дрогата”
                                                          Срок: 11.04.2012 г.
                                                          Отг.: Т. Димитрова

Ø              Великден

                                                          Срок: 25. 04.2012 г.

                                                          Отг.нач. учители 

Ø                 “Те са наша гордост” – отлични писмени работи, контролни и награди на учениците

Срок: 20.05.2012 г.

Отг. худ. съвет               

                                          

6.     Провеждане на конкурси

 
Ø     “Най-автентична коледна сурвачка”      Срок: 23.12.2011 г.
                                                                   Отг. нач. у-ли
Ø     “Най-оригинално великденско яйце”     Срок: 04.2012 г.
Отг. худ. съвет
Ø     “Моето училище” – рисунка, есе, стихотворение
Срок: 20.05.2012 г.  
Отг. Т. Петкова,
        Л. Андреева

 > Литературен конкурс “Ние и децата от Европа имаме еднакви мечти” – есе, разказ, стихотворение

                                            Срок:09.05.2011 г.
                                                    Отг.: Л. Андреева

   > Рисунка върху асфалт: “Не на агресията”; “Да внимаваме на пътя”

                                                    Срок: 27.05.2012 г.
                                                    Отг. худ. съвет

7.     Организиране на спортни състезания и прояви:  

Есенен спортен празник в чест на юбилея на училището                     

                                                      Срок: 28.10.2011 г.
                                                      Отг. нач. у-ли
                                                      В. Грозева

Пролетен спортен празник                               

                                                      Срок: 30.05.10 г.
                                                      Отг. нач. у-ли
                                                              В. Грозева
Участие в общинските ученически игри
                                                      Срок: по график
                                                      Отг. В. Грозева

                8. Тържествено отбелязване на юбилейни годишнини: 

 ► 2011 година – 1330 години България

                 ► 90 години от смъртта на Иван Вазов – 22.09.2011г.                 

                   ►140 години от рождението на Йордан Йовков – 06.02.2012 г.

                   ►120 години откакто Стоян Михайловски създава „Върви, народе,                           възродени…” – 15.05.2012г.

                   ► 100 години от смъртта на Пенчо Славейков – 28.05.2012 г.

                   ► 290 години от рождението на Пайсий Хилендарски и 250 години от написването на „История славянобългарская”

                   ►200 години от рождението на баба Тонка Обретенова

                   ►2012 година – Международна година на сътрудничеството – обявена с резолюция 64/136 на Общото събрание на ООН от 11.02.02010 година.

 
 

       ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

                  

                                     през учебната 2011/2012 година

 
         СЕПТЕМВРИ
 

1.Приемане на училищния учебен план; разпределението на учебните часове и класните ръководители.

 
           2. Избор на училищни комисии и МО.
        

       3.Приемане на годишния план на училището.

 

            4.Приемане на актуализирания Правилник на училището.

 
    НОЕМВРИ
 

         1. Тематичен педагогически съвет „Ползата за учениците от              работата по проекти”

        
         2. Организационни въпроси
    
     ФЕВРУАРИ
 
1.Отчитане на резултатите от първия учебен срок.
 
         2. Отчитане на дейността на МО.
 
         АПРИЛ
 

         1.Приемане на план за подготовката на годишните тържества .

        

    2.Обсъждане на предложенията за награждаване на изявени ученици и учители.

 

         3. Отчет на директора за резултатите от контролната дейност.

 
         ЮНИ
 

         1. Обсъждане на резултатите от изходящото ниво.

        

         2.Отчет на резултатите от УВР през учебната година и               изпълнението на плана на училището.

        

3.    Поставяне на задачите за подготовка на училището за  следващата учебна година.

 
 
 
Директор:…………………..
 
/М.Вълчанова/
Начало Документи ГОДИШЕН ПЛАН